home page  Trang chủ   >>   Sản Phẩm   >>   TRA CỨU LỌC   >>   Phụ tùng máy nén khí Atlacopco
  • Phụ tùng máy nén khí Atlacopco

                     Model Series: GA/GAU/GR/GX | Z-Series | Portable (XA/XAS)

     phu tung may nen khi atlas copco

Atlas copco

 

COMPRESSOR MODEL

TYPE

ORIGINAL REFERENCE

SOTRAS REFERENCE

GA 10

Separator

1513005800

DB 2135

 

Air filter

1503019000

SA 6657

 

Oil filter

1513033700

SH 8113

GA 10 from 119500

Separator

1613901400

DE 4025

 

Air filter

1613900100

SA 6847

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 10 from 145000

Separator

1613901400

DE 4025

 

Air filter

1613900100

SA 6847

 

Oil filter

2903033700

SH 8113

GA 100

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 11

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 11 from 1993

Separator

1613692100

DC 3066

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 11 from 1995

Separator

1613750200

DC 3077

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 11 from 2000

Separator

1622007900

DE 4033

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 11 from 2002

Separator

1622051600

DE 4039

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 110

Separator

1614642300

DC 3051

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 110 from 1999

Separator

1614905400

DC 3185

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1107

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1108

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 111

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1110

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 115

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 118

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1207

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1208

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1210

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 122

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1308

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 132

Separator

1614642300

DC 3051

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 132 from 1999

Separator

1614905600

DC 3186

 

Air filter

1030097900

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 132 from 07/2004

Separator

1621938500

DC 3256

 

Air filter

1621574200

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107 x 3

GA 1407

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1408

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 1410

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 15

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 15 from 1993

Separator

1613692100

DC 3066

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 15 from 1995

Separator

1613750200

DC 3077

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 15 from 2000

Separator

1622007900

DE 4033

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 15 from 2002

Separator

1622051600

DE 4039

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 160

Separator

1614642300

DC 3051

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 160 from 1999

Separator

1614905600

DC 3186

 

Air filter

1030097900

SA 6037

 

Oil filter

1614727300

SH 8108

GA 160 from 07/2004

Separator

1621938500

DC 3256

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

 

GA 18

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 18 from 1993

Separator

1613692100

DC 3066

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 18 from 1995

Separator

1613750200

DC 3077

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 18 from 2000

Separator

1622007900

DE 4033

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 18 from 2002

Separator

1622051600

DE 4039

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 200

Separator

1614704800

DC 3099

 

Air filter

1030097900

SA 6037

 

Oil filter

1614727300

SH 8108

GA 200 from 1999

Separator

1614905600

DC 3186

 

Air filter

1030097900

SA 6037

 

Oil filter

1614727300

SH 8108

GA 200 from 2000

Separator

1614952100

DC 3218

 

Air filter

 

SA 6037

 

Oil filter

 

SH 8107

GA 207

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 208

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 210

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 22

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 22 from 1993

Separator

1613692100

DC 3066

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 22 from 1995

Separator

1613750200

DC 3077

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 22 FF from 2000

Separator

1622007900

DE 4033

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 22 FF from 2002

Separator

1622051600

DE 4039

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 230

Separator

1614532900

DA 1084

 

Air filter

1619299700

SA 6004

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 237

Separator

1614532900

DA 1084

 

Air filter

1619299700

SA 6004

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 250

Separator

1614704800

DC 3099

 

Air filter

1030097900

SA 6037

 

Oil filter

1614727300

SH 8108

GA 250 from 2000

Separator

1615952199

DC 3218

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

1614727300

SH 8108

GA 30

Separator

1202641400

DC 3032

 

Air filter

1619299700

SA 6004

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 30 C from 2000

Separator

1622007900

DE 4033

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 30 from 1994

Separator

1613688000

DC 3065

 

Air filter

1613740700

SA 6670

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 30 from 1998 series No. AII 360 000

Separator

1613839700

DC 3137

 

Air filter

1613740700

SA 6670

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 30 from 2002

Separator

162205160

DE 4039

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 30 PLUS from API 507439

Separator

1622314000

DE 4045

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1622314280

SH P024

GA 30 VSD

Separator

2901056600

DC 3137

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 300

Separator

1202834300

DF 5003

 

Air filter

1619284700

SA 6005

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 307

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 308

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 310

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 315

Separator

1614704800

DC 3099

 

Air filter

1030097900

SA 6037

 

Oil filter

1614727300

SH 8108

GA 315 from 2000

Separator

1614952100

DC 3218

 

Air filter

1621054700

SA 6037

 

Oil filter

1614727300

SH 8108

GA 345

Separator

1202834300

DF 5003

 

Air filter

1619284700

SA 6005

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 355

Separator

1202834300

DF 5003

 

Air filter

1619284700

SA 6005

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 37

Separator

1202641400

DC 3032

 

Air filter

1619299700

SA 6004

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 37 from 1994

Separator

1613688000

DC 3065

 

Air filter

1613740700

SA 6670

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 37 from 1998 series No. AII 360 000

Separator

1613839700

DC 3137

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 37 PLUS from API 507438

Separator

1622314000

DE 4045

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1622314280

SH P024

GA 375

Separator

1202834300

DF 5003

 

Air filter

1619284700

SA 6005

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 407

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 408

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 410

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 45

Separator

1202741900

DC 3085

 

Air filter

1619284700

SA 6005

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 45 from 1994

Separator

1613688000

DC 3065

 

Air filter

1619284700

SA 6005

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 45 from 1995

Separator

1613730600

DC 3085

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 45 from 1998 series No. AII 360 000

Separator

1613839700

DC 3137

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 45 PLUS from API 507438

Separator

1622314000

DE 4045

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1622314280

SH P024

GA 5

Separator

1513005800

DB 2135

 

Air filter

1503019000

SA 6657

 

Oil filter

1513033700

SH 8113

GA 5 from 1998

Separator

1613901400

DE 4025

 

Air filter

1613900100

SA 6847

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 50 from 1998 series No. AII 350 000

Separator

1613839700

DC 3137

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 50 VSD

Separator

1613839700

DC 3137

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 507

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 508

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 510

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 55

Separator

1202741900

DC 3085

 

Air filter

1619279800

SA 6036

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 55 from 1995

Separator

1613730600

DC 3085

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 55 from 1996

Separator

1613800700

DC 3110

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 55 from 2000

Separator

1613955900

DC 3217

 

Air filter

1613950100

SA 6980

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 55 C

Separator

2901085800

DC 3219

 

Air filter

1613950100

SA 6980

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 55 PLUS

Separator

1622365600

DC 3266

 

Air filter

1613950300

SA 6981

 

Oil filter

1622365200

SH P023

GA 607

Separator

1616283600

DC 3009

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 608

Separator

1616283600

DC 3009

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 610

Separator

1616283600

DC 3009

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 7

Separator

1513005800

DB 2135

 

Air filter

1503019000

SA 6657

 

Oil filter

1513033700

SH 8113

GA 707

Separator

1616283600

DC 3009

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 708

Separator

1616283600

DC 3009

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 710

Separator

1616283600

DC 3009

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 75

Separator

1202741900

DC 3085

 

Air filter

1619279800

SA 6036

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 75 from 1995

Separator

1613730600

DC 3085

 

Air filter

1613740800

SA 6665

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 75 from 1996

Separator

1613800700

DC 3110

 

Air filter

1613800400

SA 6753

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 75 from 2000

Separator

1613984000

DC 3219

 

Air filter

1613950300

SA 6981

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 807

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 808

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 810

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 90

Separator

1614642300

DC 3051

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 90 from 1999

Separator

1614905400

DC 3185

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GA 90 from 2005

Separator

1622365600

DC 3266

 

Air filter

1613950300

SA 6981

 

Oil filter

1622365200

SH P023

GA 90 C

Separator

1613984000

DC 3219

 

Air filter

1613950300

SA 6981

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GAH 115

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GAH 118

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GAH 122

Separator

1612386900

DC 3001

 

Air filter

1619126900

SA 6031

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GR 1120

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

1619378400

SA 6037

 

Oil filter

 

 

GR 1520

Separator

2252631300

DC 3022

 

Air filter

 

 

 

Oil filter

 

 

GR 620

Separator

1613243300

DC 3008

 

Air filter

1030107000

SA 6029

 

Oil filter

 

 

GX 11

Separator

1622024500

DF 5005

 

Air filter

1613900100

SA 6847

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GX 15-18-22

Separator

1622035101

DF 5009

 

Air filter

1613872000

SA 6931

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GX 2

Separator

1622062300

DF 5010

 

Air filter

1622065800

SA 6982

 

Oil filter

1513033700

SH 8113

GX 3

Separator

1622062300

DF 5010

 

Air filter

1622065800

SA 6982

 

Oil filter

1513033700

SH 8113

GX 4

Separator

1622 0623 00

DF 5010

 

Air filter

1622 0658 00

SA 6982

 

Oil filter

1513 0337 00

SH 8113

GX 5

Separator

1622024500

DF 5005

 

Air filter

1613900100

SA 6847

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

GX 7

Separator

1622024500

DF 5005

 

Air filter

1613900100

SA 6847

 

Oil filter

1613610500

SH 8107

Lọc tách nhớt Atlascopco
Lọc tách nhớt Atlascopco
Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
0919-243-248
Newsletter
Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT 
iconaddress.png
426, Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
iconphone.png
Tel.: 0862243248
iconfax.png
Call/ Zalo: 0919.243.248
Liên hệ Mr. Tam - Email: tam.hoang@congtympt.com
iconemail.png
download
112
|
1
Copyright 2014 © PhuTungMayNenKhi. Thiết kế & phát triển bởi. GSS
Privacy Policy
Phutungmaynenkhi.com là nhà cung cấp phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế cho hệ thống máy nén khí, hệ thống máy sấy khí, hệ thống thủy lực và hệ thống phòng sạch trong ngành công nghiệp khí nén với chất lượng cao.