home page  Trang chủ   >>   Sản Phẩm   >>   Phụ tùng máy nén khí Ingersoll Rand   >>   Lọc dầu 39907175
  • Lọc dầu 39907175

     phu tung may nen khi atlas copco

Ingersoll Rand Model: Small UPVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 22388045

 Lọc gió 88171913

 39329602

 

Ingersoll Rand Model:  UP5-11/15/22Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

 Lọc tách dầu 54749247

 Lọc gió 89295976

 Lọc nhớt 54672654

 

Ingersoll Rand Model:  UP5-30/37Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

 Lọc tách dầu 54749247

 Lọc gió 22203095

 Lọc nhớt 54672654

 

Ingersoll Rand Model:  M22 OLDVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39751391

Lọc gió 42888214

Lọc nhớt 42888198

 

Ingersoll Rand Model:  M22SVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54595442

Lọc gió 39588470

Lọc nhớt 39907175

 

 Ingersoll Rand Model: M22Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39831888

39588470

39907175

 

 Ingersoll Rand Model: ML22Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 92890334

Lọc gió 39588470

Lọc nhớt 39907175

 

 Ingersoll Rand Model: M37 OLDVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 92754688

Lọc nhớt 99273906

42888198

 

Ingersoll Rand Model:  M37Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39831888

 Lọc gió 39588777

Lọc nhớt 39907175

 

Ingersoll Rand Model:  M37SVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54595442

Lọc gió 39588777

Lọc nhớt 39907175

 

 Ingersoll Rand Model: M45Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 22089551

Lọc gió 39708466

Lọc nhớt 39911615

 

Ingersoll Rand Model:  M55-75Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54601513

Lọc gió 39708466

Lọc nhớt 39911631

 

 Ingersoll Rand Model: M55S-75SVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39894597

Lọc gió 39708466

Lọc nhớt 39911631

 

Ingersoll Rand Model:  M90-110/160Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54509427

Lọc gió 39903281

Lọc nhớt 39911631

 

 Ingersoll Rand Model: M90-110/160Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54509427

Lọc gió 39903281

Lọc nhớt 39911631

 

Ingersoll Rand Model:  M132-160Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

 Lọc tách dầu 54509427

Lọc gió 39903281

Lọc nhớt 39911631

 

Ingersoll Rand Model:  M200-250Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 22219174

Lọc gió 39903265

Lọc nhớt 92888262

 

Ingersoll Rand Model:  M300-350Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54509435

Lọc gió 39903265

 92888262

 

Ingersoll Rand Model:  M250Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39890660

Lọc gió 42852129

Lọc nhớt 92888262

 

Ingersoll Rand Model:  M110Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 88181755

 Lọc gió 39903281

 39911631

 

 Ingersoll Rand Model: MR ED M200/250Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

 Lọc tách dầu 54509500

Lọc gió 39903265

Lọc nhớt 92888262

 

Ingersoll Rand Model:  MR ED M300/350Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54509435

Lọc gió 39903265

Lọc nhớt 92888262

 

Ingersoll Rand Model:  XF/EP/HP/XP-30SEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39831888

Lọc gió 42855429

Lọc nhớt 39907175

 

Ingersoll Rand Model:  XF/EP/HP/XP-50SEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39831888

Lọc gió 42855411

Lọc nhớt 39907175

 

 Ingersoll Rand Model: XF/EP/HP/XP75-100   Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 42841239

Lọc gió 99267031

Lọc nhớt 99270134

 

 Ingersoll Rand Model: XF/EP/HP/XP75-100  Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu  42841239

Lọc gió 99267031

42841361

 

 Ingersoll Rand Model: XF/EP/HP/XP75-100 SEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39894597

Lọc gió 42855403

Lọc nhớt 42841361

 

 Ingersoll Rand Model: XF/EP/HP/XP75-100 SEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54601513

Lọc gió 42855403

Lọc nhớt 42843771

 

Ingersoll Rand Model:  XF/EP/HP/XP75-100 SEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 5601513

42855403

42843797

 

 Ingersoll Rand Model: XF/EP/HP/XP 125-200Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 42841247

Lọc gió 99266702

Lọc nhớt 99274060

 

 Ingersoll Rand Model: XF/EP/HP/XP 125-200Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39799578

Lọc gió 99266702

Lọc nhớt 99274060

 

 Ingersoll Rand Model: XF/EP/HP/XP 125-200  Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 42841247

Lọc gió 99273906

Lọc nhớt 42843805

 

Ingersoll Rand Model:  XF/EP/HP/XP 125-200 Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39739578

Lọc gió 99273906

42843789

 

Ingersoll Rand Model:  125S/150S/175S/200SVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39863865

Lọc gió 39903281

Lọc nhớt 39856836

 

Ingersoll Rand Model:  M90/M110/M132/M160Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 99277998

Lọc gió 39903281

Lọc nhớt 39911631

 

 Ingersoll Rand Model: M90/M110/M132/M160Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54509427

Lọc gió 39903281

Lọc nhớt 39911631

 

Ingersoll Rand Model:  HPE300Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39863899

Lọc gió 39750723

Lọc nhớt 92888262

 

Ingersoll Rand Model:  VHP400/600/P600Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 92699198

Lọc gió 92686948

Lọc gió 92686955

Lọc nhớt 99246092

Lọc nhớt 92740943

 

Ingersoll Rand Model:  VHP600/700Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 92062132

Lọc gió 92035948

99274060

 

Ingersoll Rand Model:  VHP600/700Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 92062132

Lọc gió 92035955

Lọc nhớt 99274060

 

Ingersoll Rand Model:  S100-Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 42841239

Lọc gió 99267031

Lọc nhớt 42843797

 

Ingersoll Rand Model:  S200-Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 42841247

Lọc gió 99266702

42843805

 

Ingersoll Rand Model:  IR 37PEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54749247

Lọc gió 22203095

Lọc nhớt 54672654

 

Ingersoll Rand Model:  IRN.55-75KWVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 38008587

Lọc gió 54672530

Lọc nhớt 54672654

 

Ingersoll Rand Model:  IRN.90-160KWVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 42542787

Lọc gió 22130023

Lọc nhớt 39911631

 

Ingersoll Rand Model:  V5.5-11Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 22388045

 Lọc nhớt 88171913

 Lọc nhớt 39329602

 

Ingersoll Rand Model:  V15-22Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 46853107

Lọc gió 46856837

Lọc nhớt 46853099

 

Ingersoll Rand Model:  V30-37Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 46853107

Lọc gió 46856845

 Lọc nhớt 46853099

 

Ingersoll Rand Model: 125-200S  Vui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 54509427

Lọc gió 39903281

Lọc nhớt 39856836

 

Ingersoll Rand Model:  125-200SVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39863865

Lọc gió 39903281

 39911631

 

Ingersoll Rand Model:  30SEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39831888

Lọc gió 42855429

Lọc nhớt 39907175

 

Ingersoll Rand Model:  50SEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39831888

Lọc gió 42855411

Lọc nhớt 39907175

 

Ingersoll Rand Model:  70SE/100SEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 39894597

Lọc gió 42855403

 42843797

 

Ingersoll Rand Model:  R5-11 1UVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 22388045

Lọc gió 88171913

Lọc nhớt 39329602

 

Ingersoll Rand Model:  R90-110N,R90-110 IVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 23545841

Lọc gió 23429822

Lọc nhớt 23424922

 

Ingersoll Rand Model:  R132-160NE,R132-160 IVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 23566938

Lọc gió 23429822

 23424922

 

Ingersoll Rand Model:  R90-160NE,R90-160 IEVui lòng gọi Call: 0919 243 248 or Email: sales@phutungmaynenkhi.com

Lọc tách dầu 23566938

Lọc gió 23429822

Lọc nhớt 23424922

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay
0919-243-248
Newsletter
Thông tin khuyến mãi , sản phầm mới của chúng tôi !
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT 
iconaddress.png
N9, KDC Phú Nhuận, Đường 659, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
iconphone.png
Tel.: 0862243248
iconfax.png
Call/ Zalo: 0919.243.248
Liên hệ Mr. Tam - Email: tam.hoang@congtympt.com
iconemail.png
download
406
|
1
Copyright 2014 © PhuTungMayNenKhi. Thiết kế & phát triển bởi. GSS
Privacy Policy
Phutungmaynenkhi.com là nhà cung cấp phụ tùng chính hãng và phụ tùng thay thế cho hệ thống máy nén khí, hệ thống máy sấy khí, hệ thống thủy lực và hệ thống phòng sạch trong ngành công nghiệp khí nén với chất lượng cao.